KDV in de groepen VillaHof, VillaTof en VillaPret

KDV VillaDriel levert kinderopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij een belangrijke taak als kinderopvang hoort kwaliteit een vanzelfsprekendheid te zijn. Bij de zorg voor 'onze' kinderen ligt de lat dan ook op zijn hoogst en wordt er op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze opvang geboden. Onze bijzondere strategie bestaat uit persoonlijke aandacht (elk kind is uniek) en begeleiding op interesses. Goede opvang komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen in welzijn en ontwikkeling.

Welzijn is een basisbehoefte van elk kind. Een basis waaruit ze zichzelf kunnen zijn en ontwikkelen. Hierbij zijn de volgende aspecten noodzakelijk: veilige en vertrouwde omgeving, sfeer, beweeg- en leerervaringen.

Vanuit KDV VillaDriel sluiten wij ons aan bij de pedagogiek van Reggio Emilia, en bestaat uit de volgende vier basisprincipes:

· Elk kind is waardevol

· Elk kind heeft talenten

· Elk kind is uniek

· Elk kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te ontwikkelen

Wij gaan ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich, in eigen tempo, verder te ontwikkelen. Elk kind komt op de wereld met een eigen karakter, eigen temperament en met eigen mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ieder kind is anders en valt niet te vergelijken met een ander kind. Maar voor ieder kind is het belangrijk om zich gelukkig te voelen en gewaardeerd te worden om wie ze zijn. Elk kind is waardevol.

We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden, te ontdekken en te ontwikkelen door ze te stimuleren. Elk kind heeft talenten.

Zo kan het kind later, als volwassene, alle eigenschappen bezitten om zijn eigen levensweg te bepalen en op die manier iets zinvols bij te dragen aan onze wereld. Zó kan een kind op zijn best tot ontplooiing komen. Deze grondslag is het basisidee van een toekomstige positieve levenshouding. Elk kind is uniek.

Bij de KDV VillaDriel moet het kind zich kunnen ontplooien. Daarom is er een pedagogisch beleidsplan gemaakt waarin de vier ontwikkelingsgebieden worden beschreven: de emotionele, de sociale en de persoonlijke ontwikkeling en de normen en waarden. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door deskundige medewerkers, door verschillende activiteiten in de groep en door het aanwezige speel en leermateriaal. Elk kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te ontwikkelen.

Visie van Reggio Emilia

Een belangrijk uitgangspunt in de Reggio Emilia pedagogiek is (deze pedagogische stroming is afkomstig uit Italië) dat elk kind (ieder mens!) honderd talen tot zijn beschikking heeft.

KDV VillaDriel werkt afhankelijk van de samenstelling met 1 verticale stamgroep van 0 tot 4 jaar. Het minimaal aantal pedagogisch medewerkers is afgestemd op de Wet Kinderopvang volgens de PKR formule. VillaDriel zet echter altijd extra krachten erbij om de kwaliteit van de kinderopvang te kunnen waarborgen.

Dagindeling

Op het kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft een gevoel van veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert VillaDriel bij de groep een vaste dagindeling, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Continuïteit en regelmaat zijn erg belangrijk bij de verzorging en opvang van kinderen. Vaste leiding en een vaste dagindeling helpen hier natuurlijk bij. Vaste momenten op een dag zijn voor jonge kinderen herkenbaar. Het gaat hierbij om de terugkerende dingen als eten, slapen en bijvoorbeeld buitenspelen. De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met andere, jongere kinderen in de groep). Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en ze geven een band tussen de kinderen onderling en de kinderen als groep met de leiding. Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool en in de maatschappij. De baby’s krijgen hun voeding volgens hun eigen schema. Ook het slaapritme wordt zo veel mogelijk aangehouden naar de eigen behoefte van het kind en in overleg met de ouders. Tussen de voedingen en het slapen door wordt er met de kinderen gespeeld maar ze zullen ook gestimuleerd worden om zelfstandig te spelen. De dreumesen en peuters eten en slapen zoveel mogelijk op vaste tijden. De peuters die zo tegen hun vierde jaar aan zitten, blijven op. Zo wennen zij vast aan het ritme van de basisschool.

Slapen en rusten

Tijdens de intake wordt er met de ouders een afspraak gemaakt over het slaapritme en de slaaphouding van hun baby of peuter. Baby’s slapen wanneer zij behoefte hebben om te slapen. De grote peuters slapen op een stretcher. Als een peuter minder slaapbehoefte heeft en bijvoorbeeld bijna naar de basisschool gaat blijft het kind wakker. Dit zal dan eerst besproken worden met de ouders.

Spelen en activiteiten

Een baby staat voor een groot deel van de dag in het teken van verzorging. Tijdens de individuele verzorging op de commode wordt er met de kinderen gepraat en/of gezongen en geknuffeld. Het aanbod van speelgoed is aangepast op de leeftijd. Er wordt voldoende variatie aangeboden. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld; er is water en zand om mee te spelen, evenals rijdend materiaal. In het dagritme is een aantal vaste activiteiten opgenomen, zoals het voorlezen, knutselen en eten. Daarnaast is er veel ruimte voor peuters om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst, om kinderen de hele dag bezig te houden.

Open deuren/ 4 ogen principe

Wij hanteren een “Open deuren beleid”. Bij de speelruimte, poppenhoek, lego/duplo hoek en de knutsel en eetruimtes zijn geen deuren aanwezig. Bij de slaapkamer en de verschoonruimtes zijn om veiligheid en hygiënische redenen wel deuren voorzien. Op deze manier wordt voor de kinderen een “veilige” bewegings- en speelruimte gecreëerd. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen, waar en met wie ze willen spelen. Kinderen hebben de behoefte om de wereld om hun heen te ontdekken en te verkennen. Het werkt positief voor de sociale ontwikkeling, de kinderen wennen aan meerdere pedagogisch medewerkers en gaan spelenderwijs relaties aan met andere kinderen. In het beleid van “open deuren” wordt er ook rekening gehouden met de baby’s. KDV VillaDriel maakt gebruikt van camera’s, babyfoons en extra personeel om onze open deuren beleid en 4 ogen principe goed te kunnen waarborgen.

Eten en drinken

Op het dagverblijf wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, heeft het ook een sociale functie, een sfeerfunctie en een moment van rust. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De kinderen krijgen eerst een boterham met hartig beleg en mogen vervolgens kiezen voor een boterham met zoet beleg. Soms krijgen de kinderen iets extra’s en dit kunnen verschillende producten zijn, zoals bijvoorbeeld: knakworstjes, pannenkoeken, poffertjes of tosti’s. In principe worden de kinderen nooit gedwongen hun bord leeg te eten. Ze worden wel gestimuleerd om voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden wordt dit tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers besproken. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de baby’s en peuters goed drinken. ’s Morgens rond tien uur en tijdens de lunch wordt er gedronken. In de middag krijgen de kinderen nogmaals iets te drinken. De kinderen krijgen water, vruchtensap, thee of melk te drinken. Kinderen kunnen altijd water drinken als zij dat willen, er is een waterkoeling aanwezig.

Overige

Het kinderdagverblijf is iedere werkdag geopend van 7:00 tot 18:00 uur. We zijn het gehele jaar open, 52 weken per jaar, met uitzondering van nationale feestdagen. Vervroegde opvang vanaf 6:30 is in overleg ook mogelijk. Het is ook mogelijk om voor 48 weken opvang te kiezen waarbij u zelf 4 weken vakantie dient in te plannen.